วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดฟรี! เอกสารประกอบการสัมมนา มาตรการภาษีการเปลี่ยนรูปจากบุคคลธรรมดาสู่นิติบุคคล

Download FREE เอกสารประกอบการสัมมนา มาตรการภาษี การเปลี่ยนรูปจากบุคคลธรรมดาสู่นิติบุคคล ท่านสามารถดาวน์โหลดโดยคลิ๊กที่รูปด้านล่างได้เลยค่ะ


การปรับปรุงบัญชี เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด by กรมสรรพากร

การปรับปรุงบัญชี เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด by กรมสรรพากร

ขั้นตอนการปรับปรุงรายการ
1.บันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไป
2.ผ่านรายการปรับปรุงไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
3.หายอดคงเหลือในบัญชีต่างๆในบัญชีแยกประเภทใหม่อีกครั้งหนึ่ง และนำยอดคงเหลือนั้นไปจัดทำงบทดลองเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกบัญชี เรียกว่า “งบทดลองหลังการปรับปรุง”ประเภทของรายการที่ต้องทำการปรับปรุง
1.รายได้ค้างรับ
2.ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
3.รายได้รับล่วงหน้า
4.ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
5.ค่าเสื่อมราคา
6.ค่าตัดจำหน่าย
7.ค่าสูญสิ้น
8.วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
9.หนี้สงสัยจะสูญ
10.การแก้ไขข้อผิดพลาด

#รายได้ค้างรับ
รายได้ค้างรับ คือ รายได้ที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีปัจจุบัน แต่ยังไม่ได้รับเงิน และจะได้รับเงินในงวดบัญชีถัดไป เช่น ค่าเช่าค้างรับ ดอกเบี้ยค้างรับ ฯลฯ ซึ่งรายได้ค้างรับถือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน

เดบิต  รายได้ค้างรับ              xxx >> เป็นรายการสินทรัพย์ในงบดุล
          เครดิต รายได้ค้างรับ           xxx >> เป็นรายการรายได้ในงบกำไรขาดทุน

ตัวอย่าง บริษัทฝากธนาคาร 1,000,000 บาท โดยได้รับดอกเบี้ย 3% เป็นการฝากแบบประจำ 3 เดือน โดยได้เริ่มฝากในวันที่ 1 พ.ย.59
เดบิต  ดอกเบี้ยค้างรับ           5,000
           เครดิต ดอกเบี้ยรับ            5,000

เมื่อได้รับเงินรายได้ดอกเบี้ยรับ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 จะบันทึกรายการเพื่อบันทึกเงินสดที่ได้รับ แล้วล้างบัญชีดอกเบี้ยค้างรับทิ้งไป
เดบิต  เงินสด                       7,500
          เครดิต  ดอกเบี้ยค้างรับ         5,000
                      ดอกเบี้ยรับ               2,500

#ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในงวดปัจจุบัน แต่ยังไม่ได้จ่ายเงินจนกว่าจะถึงงวดบัญชีถัดไป เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าแรง ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายถือเป็นหนี้สินหมุนเวียน

เดบิต  ค่าใช้จ่าย         xxx >> เป็นรายการค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน
          เครดิต  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย         xxx >> เป็นรายการหนี้สินในงบดุล

ตัวอย่าง ณ วันที่ 31 ธ.ค.59 บริษัทมีค่าแรงซึ่งยังไม่ได้จ่าย 2 วัน เป็นเงิน 1,000 บาท

เดบิต  เงินเดือนและค่าแรง                          1,000
          เครดิต เงินเดือนและค่าแรงค้างจ่าย                       1,000

เมื่อจ่ายเงินเดือนและค่าแรงงานในวันที่ 4 มกราคม 2560 จำนวน 1,500 บาท จะบันทึกรายการจ่ายเงิน เพื่อล้างบัญชีเงินเดือนและค่าแรงค้างจ่ายทิ้ง

เดบิต  เงินเดือนและค่าแรงค้างจ่าย           1,000
          เงินเดือนและค่าแรง                          500
          เครดิต  เงินสด                                                      1,500

#รายได้รับล่วงหน้า
รายได้รับล่วงหน้า หมายถึง รายได้ที่ได้รับจากลูกค้าล่วงหน้า โดยที่ยังไม่ได้ส่งมอบสินค้าหรือให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งกิจการมีภาระต้องให้บริการในอนาคต ดังนั้น จำนวนเงินที่ได้รับจึงถือเป็นหนี้สินหมุนเวียน เมื่อกิจการได้ให้บริการเสร็จเรียบร้อยเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดแล้ว จึงจะบันทึกบัญชีเปลี่ยนจากหนี้สินเป็นรายได้ตามส่วนที่ให้บริการแก่ลูกค้า บริการที่ได้ให้แก่ลูกค้าในงวดนั้นจะถือว่ารายได้เกิดขึ้นในงวดนั้นด้วย ส่วนจำนวนเงินที่กิจการได้รับไว้แล้ว แต่ยังไม่ให้บริการ จึงเป็นสภาพหนี้สินยกไปงวดถัดไป เช่น ค่าบริการรับล่วงหน้า ค่าเช่ารับล่วงหน้า ฯลฯ สามารถบันทึกได้ 2 วิธี คือ บันทึกเป็นรายได้รับล่วงหน้า หรือบันทึกเป็นรายได้

>> บันทึกเป็นรายได้รับล่วงหน้า << 
กิจการจะบันทึกเงินสดที่ได้รับมาทั้งหมดเป็นหนี้สิน เมื่อวันสิ้นงวดจึงมาปรับปรุงรายการรายได้รับล่วงหน้า เป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุนในส่วนที่ได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว

เดบิต  เงินสด                xxx
          เครดิต  รายได้รับล่วงหน้า             xxx >> เป็นรายการหนี้สินในงบดุล

ณ วันสิ้นงวด ซึ่งได้ให้บริการแล้วบางส่วนจะลงบัญชีล้างรายได้รับล่วงหน้าในส่วนที่ได้ให้บริการแล้วออกจากบัญชี โดยจะไปบันทึกรับรู้รายได้แทนในจำนวนที่เท่ากัน

เดบิต รายได้รับล่วงหน้า    xxx
         เครดิต  รายได้รับ                         xxx >> เป็นรายการรายได้ในงบกำไรขาดทุน

ตัวอย่าง  บริษัทรับค่าเช่าอาคารล่วงหน้าจากผู้เช่าในวันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นค่าเช่าสำหรับ 6 เดือน เป็นเงินรวม 12,000 บาท

เดบิต  เงินสด            12,000
          เครดิต  ค่าเช่ารับล่วงหน้า             12,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทต้องปรับปรุงเป็นรายได้ค่าเช่ารับ สำหรับวันที่ 1 กันยายน 2559 - 31 ธันวาคม 2559 รวม 4 เดือน เป็นเงิน 8,000 บาท

เดบิต  ค่าเช่ารับล่วงหน้า    8,000
          เครดิต  ค่าเช่ารับ                           8,000

>> บันทึกเป็นรายได้ <<  
กิจการจะบันทึกเงินสดที่ได้รับมาทั้งหมดเป็นรายได้ทั้งหมด ดังนั้นในวันสิ้นงวดกิจการจะมีรายได้รับมากเกินไป ในวันสิ้นงวดจึงต้องปรับปรุงรายการรายได้ให้แสดงเป็นรายได้สำหรับงวดบัญชีนี้เท่านั้น ส่วนที่เหลือจะนำไปบันทึกไว้เป็นรายการรายได้รับล่วงหน้า

เดบิต  เงินสด            xxx
          เครดิต  รายได้รับ                           xxx >> เป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุน

ณ วันสิ้นงวด ซึ่งได้ให้บริการแล้วแต่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จทั้งหมด ดังนั้นหากยังคงบันทึกทั้งหมดเป็นรายได้ จะทำให้การรับรู้รายได้ในงวดสูงเกินไป จึงต้องทำการปรับปรุงรายได้ให้แสดงรายได้ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับในงวด แล้วนำส่วนที่ยังไม่ได้ให้บริการไปไว้เป็นรายการรายได้รับล่วงหน้า

เดบิต  รายได้รับ          xxx
          เครดิต  รายได้รับล่วงหน้า             xxx >> เป็นหนี้สินในงบดุล

ตัวอย่าง  บริษัทรับค่าเช่าอาคารล่วงหน้าจากผู้เช่าในวันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นค่าเช่าสำหรับ 6 เดือน เป็นเงินรวม 12,000 บาท

เดบิต  เงินสด             12,000
          เครดิต  ค่าเช่ารับ                        12,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทต้องปรับปรุงเป็นรายได้ค่าเช่ารรับล่วงหน้า สำหรับวันที่ 1 มกราคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 รวม 2 เดือน เป็นเงิน 4,000 บาท

เดบิต  ค่าเช่ารับ            4,000
          เครดิต  ค่าเช่ารับล่วงหน้า             4,000