วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เข้าใจอย่างง่ายกับ งบกระแสเงินสด และข้อดีในการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

อ้างอิงจาก: สถาบันคัสเม่

งบกระแสเงินสด หรือ Cash Flow Statement คือ งบการเงินที่แสดงให้เห็นถึง "กระแสเข้า-ออก" ของเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการ


โดยงบกระแสเงินสดนั้น เป็นงบประเภทหนึ่งซึ่งอยู่ในกลุ่มของงบการเงินที่สำคัญ อันประกอบไปด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกำไรสะสม และงบกระแสเงินสด


โดยการจำแนกลักษณะกิจกรรมการเคลื่อนไหว เข้า-ออก ของเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด ในงบกระแสเงินสดนั้น จะจำแนกได้เป็น 3 กิจกรรม
1. กิจกรรมดำเนินงาน (Operating Activities)
2. กิจกรรมลงทุน (Investing Activities)
3. กิจกรรมจัดหาเงิน (Financing Activities)
และเมื่อกล่าวถึงภาพรวมสำหรับส่วนประกอบของงบกระแสเงินสดแล้วนั้น จะได้ดังภาพด้านล่าง


ข้อดีของงบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสดนั้น ช่วยให้เจ้าของกิจการหรือนักลงทุนเห็นถึงการเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินสด ส่งผลให้สามารถนำมาใช้เพื่อการวิเคราะห์สภาพคล่องระยะสั้น และความสามารถในการอยู่รอดของกิจการในระยะยาวได้


โดยในโลกแห่งความเป็นจริงนั้น สิ่งที่เราๆท่านๆอาจพบเห็นได้คือ กิจการที่ล้มละลายหรือมีสภาวะสภาพคล่องที่ไม่ดีในทางกลับกันกลับมีการแสดงผลกำไรที่ดีหรือมีจำนวนมากในงบกำไรขาดทุน คำถามคือ สาเหตุนั้นเป็นเพราะอะไร ?

สำหรับกรณีเช่นนี้ เมื่อเรามองลึกลงไปจะพบว่า ผลกำไรดังกล่าวล้วนมาจากการบันทึกรายได้ที่ยังไม่ได้รับชำระ อันเนื่องมาจากการบันทึกบัญชีตามหลักเกณฑ์คงค้าง ตัวอย่างเช่น การบันทึกรายได้โดยการตั้งลูกหนี้เอาไว้ก่อนที่จะมีการรับชำระเป็นเงินสด แต่ในตอนสุดท้ายกิจการไม่สามารถเก็บเงินจากลูกหนี้ดังกล่าวนั้นได้ ก็จะทำให้ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของเงินสดหรือเงินทุนหมุนเวียนของกิจการโดยตรง


StartFragment EndFragment
ดังนั้น งบกระแสเงินสดที่แสดงให้เห็นถึงการไหลเข้า-ออกของเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด โดยนำกิจกรรมทั้ง 3 ลักษณะดังที่ได้กล่าวมาไว้ในข้างต้นมาร่วมวิเคราะห์ จะช่วยให้เจ้าของกิจการ นักลงทุน หรือผู้บริหาร สามารถเห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการเงินสด  สภาพคล่อง และสุขภาพทางการเงินของกิจการได้อย่างแท้จริง

บริษัท โปรซอฟท์การบัญชี จำกัด
32/9 ม.3 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 map
เรารับจดทะเบียนธุรกิจการค้า จัดตั้ง/เลิกกิจการ บริการงานด้านบัญชี ตรวจสอบ วางแผนภาษี ฯลฯ
ประสบการณ​์มากกว่า20 ปี ติดต่อเราวันนี้
โทร&แฟกซ์ (038)967-463
E-mail: prosoftthai@gmail.com